องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
168314   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/06/2566   ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
01/06/2566   ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
31/05/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566   จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนกลาง - หินร่อง (เงินเหลือจ่าย) บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 655 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,620 ตารางเมตร องค์การบริ
31/05/2566   ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
31/05/2566   ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 44 คน ๆ ละ 27 บาท/วัน 21 วันทำการ รายการวัสดุ 248 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566   ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 136 คน ๆ ละ 22 บาท/วัน 21 วันทำการ รายการวัสดุ 293 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2566   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2566   จ้างเหมาปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านโนนสูง ถึง ขอนสัก จำนวน 2 จุด บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหววัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2566   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยยางโดยงานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแคน - วังจาน บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2566   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางตรงคอสะพานโดยงานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนกลาง - วังแคน บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2566   จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 200 คน ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2566   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาบ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2566   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการการจัดการขยะแบบบูรณาการในหมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2566   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการการจัดการขยะแบบบูรณาการในหมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2566   จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการการจัดการขยะแบบบูรณาการในหมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2566   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการสาธิตโครงการการจัดการขยะแบบบูรณาการในหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2566   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักพิงมีโช้ค) จำนวน 5 ตัว ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2566   ซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์หรือ LED (ขาว-ดำ) หมายเลขครุภัณฑ์478-64-0031 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2566   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ของสถานศึกษา สังกัด (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด๋็กเล็กสังกัดอบต.ดอนกลาง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เดือน พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2566   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคลองน้ำใสและกำจัดผักตบชวาบริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2566   จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำบ้านทิพโสต (โดยรถแม็คโคร) ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคลองน้ำใส และผักตบชวาบริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคลองน้ำใสและกำจัดผักตบชวาบริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566   ซื้อชุดดับเพลิง แบบชุดหมี จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคลองน้ำใสและกำจัดผักตบชวาบริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566   จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคลองน้ำใสและกำจัดผักตบชวาบริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2566   จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน นข 2811 มหาสารคาม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0002 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2566   จ้างเหมารถตู้โดยสาร จำนวน 4 คันๆ ละ 4,000 บาท จำนวน 1 วัน (4 คัน X 4,000 บาท X 1 วัน) ตามโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ของ อบต.ดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง