องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
105   คน
สถิติทั้งหมด
206352   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

สำนักงานปลัด

นางภรักษา สุวรรณสิม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0833403897
นางกรณษา นินทศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0652455365
นางสาวอรปภา ถาเย็นญวน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0952287501
นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีพาแลว
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
093-3250611
จ่าเอกสุทธิชัย บุญกว้าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.
089-8191914
นางปริมประภา รักษาภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
080-3227600
นางสาวจริยา ศรีคุณลา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0982146755
นางสาวอรอุมา สุริยเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
0621544238
(ว่าง)
นักการภารโรง
------------
นายชูศักดิ์ สานาคำ
พนักงานขับรถยนต์
0878238661
นางสมร ดามะหาด
คนงาน
082603475
นายประเสริฐ พลดร
ยาม
นางผานิส สานาคำ
คนงาน
0621562513