องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
205130   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

นางสาวปรานอม ละแมนชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0817736954
นางสาวปริญชญา วันศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0943610265
นางเทียมใจ ศรีอุดม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0935254585
นางสาวจรูญลักษณ์ ศรีเคนขันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0857502964
นางเพ็ญจิต กุลาศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0981632641
นางกุสุมาภรณ์ โภคสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0829973919
นางสาวดุษณี ศิริอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
0895694098
นางสาวกรรณิการ์ สุริยะมาตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
0981724048
นางสาวอุมาพร ภูศรีโสม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
0621018240
นางสาวพวงผกา สุธรรมราช
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
0935587132
นางสาวชฎาภรณ์ บุญมี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเพ็ญนภา สะท้าน
จ้างเหมาบริการ
นายบุญหลาย พาราช
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
0878238661
นางสำลี ใจชุ่ม
คนครัว
0895175975
นางสาวกุสุมา วรรณศรี
คนงานทั่วไป
0908208942