องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
168309   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

นางสาวปรานอม ละแมนชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0817736954
นางสาวปริญชญา วันศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0943610265
นางเทียมใจ ศรีอุดม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0935254585
นางสาวจรูญลักษณ์ ศรีเคนขันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0857502964
นางกุสุมาภรณ์ โภคสวัสดิ์
ครู
0829973919
นางสาวหนึ่งฤทัย บรรพแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
0945104452
นางสาวดุษณี ศิริอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
0895694098
นางสาวกรรณิการ์ สุริยะมาตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
0981724048
นางสาวศิรินทร์พร พรมหาลา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
0892746462
นางสาวอุมาพร ภูศรีโสม
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
0621018240
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางเพ็ญจิต กุลาศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0981632641
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสำลี ใจชุ่ม
คนครัว
0895175975
นายบุญหลาย พาราช
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
0878238661
นางสาวกุสุมา วรรณศรี
คนงานทั่วไป
0908208942
นางกมล ทรัพย์ชุมพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0979279400
ว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ